Tallene taler for sig selv, der skal gøres noget

Der er meget fokus på børn og unges mentale og psykiske sundhed i disse år, og der er flere, der giver udtryk for voldsom bekymring over, at tallene går den forkerte vej. Flere og flere børn og unge oplever mental mistrivsel som for eksempel stress, angst og ensomhed.

Den seneste sundhedsprofil fra Sundhedsstyrelsen viser, at andelen af kvinder med lav score på den mentale helbredskala er steget med over 18 % over en periode på 11 år. Nu mistrives næsten 35 % af unge kvinder mellem 16 og 24 år, og mindst 16 % af danske børn oplever at få mentale helbredsproblemer eller psykisk sygdom, inden de bliver ti år. Dette bekræftes desværre af mange undersøgelser fra organisationer og myndigheder.

Der er flere årsager til den stigende mistrivsel, som ikke alene kan tilskrives øget brug af sociale medier, præstationskrav og corona, selvom alle disse faktorer er medvirkende. Også stigende samfundsforventninger og forringede arbejdsforhold i skolerne bidrager til problemet.

Hvorfor arbejde med Indre Styrke i skolen – ifølge loven?

Det er vigtigt for HPF, at Indre Styrke bliver en naturlig del af undervisningen på skolerne. Derfor er et centralt afsæt i folkeskoleloven vigtig for at skabe denne legitimitet. Indre Styrke er bygget op omkring følgende dele fra folkeskoleloven:

Vores afsæt i folkeskoleloven:

§ 1. Folkeskolen skal i samarbejde med forældrene give eleverne kundskaber og færdigheder, der:  forbereder dem til videre uddannelse og giver dem lyst til at lære mere, gør dem fortrolige med dansk kultur og historie, giver dem forståelse for andre lande og kulturer, bidrager til deres forståelse for menneskets samspil med naturen og fremmer den enkelte elevs alsidige udvikling.
Stk. 2. Folkeskolen skal udvikle arbejdsmetoder og skabe rammer for oplevelse, fordybelse og virkelyst, så eleverne udvikler erkendelse og fantasi og får tillid til egne muligheder og baggrund for at tage stilling og handle.

§ 16 a. Undervisningen i folkeskolens fag, jf. §§ 5, 9 og 11, og obligatoriske emner, jf. § 7, suppleres af understøttende undervisning. Den understøttende undervisning skal anvendes til at understøtte en varieret skoledag gennem undervisningsforløb og -aktiviteter m.v., der har direkte sammenhæng med undervisningen i folkeskolens fag og obligatoriske emner, eller som sigter på at styrke elevernes læringsparathed, sociale kompetencer, alsidige udvikling, motivation og trivsel.
Stk. 2. Skolens leder skal sikre sammenhæng mellem undervisningen i fagene, de obligatoriske emner og den understøttende undervisning.

Undervisningsmiljøloven har til sigte at sikre eleverne et godt fysisk, psykisk og æstetisk miljø. Skolerne skal, udover at opfylde folkeskoleloven, ydermere sikre, at der udarbejdes et værdigregelsæt på skolen, som bl.a. skal indeholde en anti-mobbestrategi. Indre Styrke kan både understøtte skolens forebyggende arbejde mod mobning og derudover arbejdes der med en udvikling for den enkelte og fællesskaberne, der fremmer et positivt psykisk miljø.

P1055313

Vores afsæt i undervisningsmiljøloven:

§ 1 (…) Undervisningsmiljøet på skoler og uddannelsesinstitutioner (uddannelsessteder) skal fremme deltagernes muligheder for udvikling og læring og omfatter derfor også uddannelsesstedets psykiske og æstetiske miljø.

I arbejdet med at understøtte skolernes lovpligtige arbejde har Human Practice Foundation skabt en helhedsorienteret forebyggende indsats, hvor vi, i tråd med Sundhedsstyrelsens Forebyggelsespakke fra 2018, arbejder med flere af de ”beskyttende faktorer”, der påvirker unges mentale helbred positivt. Det er blandt andet faktorer som styrket selvværd, positivt selvbillede samt følelsen af at være en del af et positivt fællesskab.

Jeg har fundet mere ud af, hvad der betyder noget for mig og hvad der udfordrer mig.”

– Udtalelse fra 8. klasses elev på Nivå Skole efter at have deltaget i Indre Styrke forløb. 

Login

Få oprettet en bruger. Kontakt os på xxx@xxx.dk